Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Firma Nablla zaprasza do współpracy organizacje planujące wdrożenie systemów zarządzania jakością i środowiskiem, a także organizacje posiadające wdrożony system zarządzania.
Oferujemy pomoc we wdrożeniu, nadzorowaniu, integracji oraz projektach rozwojowych dla systemów zarządzania. Przygotowujemy organizacje do certyfikacji, jak również uczestniczymy podczas audytu.

Certyfikacja to dopiero początek drogi prowadzącej firmę na wyższy poziom funkcjonowania. Aby rezultaty wdrożenia były trwałe, niezbędny jest stały nadzór nad ich przestrzeganiem oraz dostosowywanie stosowanych technik i narzędzi do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego po zakończeniu wdrożenia często świadczymy dla firm usługi w zakresie nadzoru nad systemem, stając się outsourcingowym działem QMS. W ramach tej usługi odpowiadamy za audyty wewnętrzne, przeglądy zarządzania, postępowanie z niezgodnościami i reklamacjami, reprezentujemy firmę na audytach klienckich i sprawdzających, koordynujemy bieżące spotkania, które mają na celu poprawę funkcjonowania systemu i osiągniecie zamierzonych celów. Firma zyskuje dynamicznie działający system i doradztwo ekspertów na wyciągnięcie ręki.

 1. Wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem.

ISO 14001-2015-EMAS


Etapy Wdrażania systemu ISO 14001:2015:

 • audit zerowy ISO 14001:2015

 • napisanie dokumentacji ISO 14001:2015

 • szkolenie ISO 14001:2015 pt. podstawy ISO 14001 dla pracowników

 • szkolenie ISO 14001:2015 dla audytorów wewnętrznych oraz dla Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015

 • wdrożenie ISO 14001:2015 oraz konsultacje ISO 14001:2015

 • wykonanie audytów wewnętrznych ISO 14001:2015

 • wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 14001:2015

 • doskonalenie systemu ISO 14001:2015

Norma ISO 14001:2015 wymagania:

 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 musi zostać formalnie ustalony, udokumentowany, wdrożony, utrzymywany i doskonalony

 • napisania i wdrożenia procedury nadzorowania dokumentacji ISO 14001:2015

 • zidentyfikowania i planowania operacji, które są związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką ISO 14001:2015, celami i zadaniami środowiskowymi

 • określenie kryteriów operacyjnych ISO 14001:2015

 • procedur dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych

 • informowanie dostawców i wykonawców o procedurach ISO 14001:2015 i wymaganiach, które mają zastosowanie

 • procedury identyfikowania potencjalnych zdarzeń awaryjnych, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowanie na nie

 • procedury reagowania na awarie oraz zapobieganie lub ograniczanie związanych z nimi niekorzystnych wpływów na środowisko

 • okresowego sprawdzania skuteczności procedur ISO 14001:2015

 • procedury regularnego monitorowania i dokonywania pomiarów charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko

 • zapewnienia, że stosowane i utrzymywane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest wzorcowane lub sprawdzane

 • procedury okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi

 • procedury postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami

 • procedury działań korygujących i zapobiegawczych ISO 14001:2015

 • procedury identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i zachowywania zapisów ISO 14001:2015

 • procedury auditowania wewnętrznego ISO 14001:2015

 • zapewnienia, że audity wewnętrzne ISO 14001:2015 są prowadzone w zaplanowanych odstępach czasu

 • przeprowadzenia przez najwyższe kierownictwo przeglądu systemu ISO 14001:2015

 • identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działaniami, wyrobami i usługami

 • identyfikowania i posiadania dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała – spis

 • udokumentowanych celów i zadań środowiskowych oraz programów środowiskowych

 • określenia, udokumentowania i zakomunikowania ról, odpowiedzialności i uprawnień w ISO 14001:2015

 • wyznaczenia przez najwyższe kierownictwo pełnomocnika ds. ISO 14001:2015

 • identyfikowania potrzeb szkoleniowych związanych z ISO 14001:2015

 • procedury uświadamiania osobom pracującym dla organizacji lub w jej imieniu znaczenia ISO 14001:2015

 • ustanowienia procedury wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ISO 14001:2015

 • podjęcia decyzji, czy komunikować na zewnątrz informację o znaczących aspektach środowiskowych

 • certyfikacja przez akredytowaną jednostkę


 1. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001-2015


Certyfikat ISO 9001:2015 jest najbardziej znanym certyfikatem systemu zarządzania.

Etapy wdrażania systemu ISO 9001:2015:

Audit wstępny – zerowy

 • Zapoznajemy się z sytuacją przedsiębiorstwa klienta, jego potrzebami, celami i ograniczeniami Ustalamy ilość procesów istniejących w przedsiębiorstwie klienta. Ustalamy właścicieli procesów (osoby odpowiedzialne za zarządzanie tymi procesami) Opisanie procesu

 • Zapoznajemy się z danym procesem poprzez rozmowę z właścicielem procesu i pracownikami którzy w nim uczestniczą

 • Ustalamy dysfunkcje, które występują w procesie

 • Tworzenie dokumentacji

 • Pracownicy Nablla na podstawie ustaleń poczynionych w poprzednim etapie tworzą dokumentację niezbędną do opisania procesu: Procedury Systemu Jakości

 • Weryfikacja dokumentacji

 • Wspólnie z właścicielem procesu weryfikujemy zaproponowane rozwiązania w celu upewnienia się, że proces został opisany w sposób właściwy zapewniając:

 • Spełnienie wymagań klienta

 • Spełnienie wymagań normy ISO 9001:2015

 • Audity wewnętrzne

 • Szkolimy auditorów wewnętrznych (wytypowanych pracowników przedsiębiorstwa klienta)

 • Razem z auditorami wewnętrznymi przeprowadzamy audity, mające na celu sprawdzenie funkcjonowania Systemu Jakości

 • Stworzenie księgi jakości

 • Certyfikacja

 • Pomagamy w wyborze jednostki certyfikującej

 • Serwis

 • Odpowiadamy na pytania klienta oraz pomagamy rozwiązywać problemy związane z Systemem Jakości w ciągu 9 miesięcy od dnia certyfikacji


 1. Zarządzanie Jakością w Przemyśle Motoryzacyjnym IATF 16949

Informacje o normie IATF 16949:2016

IATF 16949 (dawniej ISO/TS 16949) jest specyfikacją techniczną ISO, łączącą wymagania istniejących już, amerykańskich, niemieckich, francuskich i włoskich norm systemów zarządzania w obrębie globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona wymagania jakościowe systemu zarządzania jakością w firmach związanych z motoryzacją.

Norma IATF 16949 została opracowana przez branżową, Międzynarodową Grupę Zadaniową Motoryzacji (IATF), w celu poprawy zarówno jakości w ramach łańcucha dostaw, jak i samego procesu certyfikacji. Grupa ta zrzesza dziewięciu międzynarodowych producentów samochodów: BMW, Chrysler, Daimler, Fiat, Ford Motor, General Motors, PSA Peugeot Citroen, Renault i Volkswagen. Dla wszystkich producentów zrzeszonych w IATF certyfikacja na zgodność z tą specyfikacją jest wymagana od wszystkich dostawców. Ponadto dostawcy ci zostali zobligowani przez jedno z wymagań ISO/TS do postawienia takich wymagań swoim dostawcom i w rezultacie certyfikacja jest wymagana w całym łańcuchu dostaw, od producenta materiałów (stal, tworzywa sztuczne, farby) do firm montujących duże podzespoły np. kokpit.

IATF 16949 może być wdrażane we wszystkich firmach, dostarczających materiały komponenty, podzespoły i usługi na linie produkcyjne lub montażowe motocykli, samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Dotyczy to nie tylko dostawców pierwszorzędowych, ale wszystkich dostawców różnych szczebli w całym łańcuchu dostaw do motoryzacji.

Podobnie wielkość organizacji nie ma znaczenia. Ta sama specyfikacja techniczna IATF 16949 może być wdrożona w małych, rodzinnych firmach, jak i wielkich korporacjach posiadających wiele zakładów produkcyjnych i nieprodukcyjnych, zlokalizowanych w dowolnych częściach świata.

Jeśli chodzi o certyfikację na zgodność z IATF są jednak pewne ograniczenia:

 • ma ona zastosowanie tylko do tych zakładów, w których produkcja lub części serwisowe są wytwarzane na potrzeby rynku motoryzacyjnego (materiały, komponenty, podzespoły i usługi do produkcji motocykli, samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych, z wyłączeniem pojazdów nie drogowych mających zastosowanie np. w rolnictwie, kopalniach, na budowach itp.)

 • aby firma mogła uzyskać certyfikat, powinna współpracować z co najmniej jednym klientem motoryzacyjnym

 • o certyfikat mogą się ubiegać tylko firmy posiadające dojrzały system zarządzania jakością o czym mają zaświadczyć zapisy jakości za ostatnie 12 miesięcy

Jakie są korzyści posiadania Systemu Zarządzania Jakością w Motoryzacji IATF 16949:2016?

 • Uzyskanie licencji pozwalającej na prowadzenie handlu międzynarodowego i rozszerzenie swego biznesu

 • Certyfikacja na zgodność z IATF 16949 jest dzisiaj uznawana przez wszystkich producentów samochodów na świecie i nawet gdy nie jest przez wszystkich wymagana, to posiadanie certyfikatu zawsze podnosi wartość potencjalnego dostawcy do motoryzacji


WDROŻENIA IATF 16949
KONSULTACJE W RAMACH DOSKONALENIA SYSTEMUZARZĄDZANIA WG IATF 16949


CELE GŁÓWNE

 • Poprawa funkcjonowania organizacji poprzez wdrożenie lub optymalizację istniejącego systemu zarządzania

 • Zwiększenie efektywności działania organizacji

 • Zwiększenie elastyczności i skuteczności działania poprzez zbudowanie nowoczesnego podejścia procesowego

 • Zwiększenie zaufania i spełnienie oczekiwań klientów w branży motoryzacyjnej


DZIAŁANIA

 • Ocena wstępna i zbudowanie koncepcji

 • Audyt wstępny / Audyt rozbieżności

 • Przygotowanie oferty szczegółowej wraz z harmonogramem działań

 • Realizacja niezbędnych szkoleń i konsultacji wdrożeniowych jak np.:

  • opracowanie dokumentacji procesu produkcji

  • nadzorowanie charakterystyk specjalnych/właściwości specjalnych

  • uruchomienie produkcji w warunkach nadzorowanych

  • nadzorowanie laboratorium wewnętrznego

 • Przygotowanie Audytorów Wewnętrznych

 • Audyt weryfikacyjny i przygotowanie do Audytu certyfikującego

 • Pomoc po audytowa i rozwój systemu zarządzania


KORZYŚCI

 • Spełnienie oczekiwań klientów w obszarze zgodności z wytycznymi branżowymi

 • Przygotowanie systemu zgodnie na potrzeby i możliwości Firmy

 • Uniknięcie kosztów związanych z niewłaściwą komunikacją pomiędzy poszczególnymi obszarami, działami i procesami

 • Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności pod katem realizacji strategii przedsiębiorstwa

 • Zwiększenie skuteczności w realizacji celów Firmy

 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu zarzadzania


DLA KOGO

 • Firmy planujące działalność w branży motoryzacyjnej poprzez spełnienie wymagań IATF 16949:2016